การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตในโครงสร้างโดยวิธีการเจาะแก่น

มีมาตรฐานในการทดสอบอย่างไรและมีเกณฑ์ประเมินคุณภาพคอนกรีตที่เจาะมาทดสอบอย่างไร

ตอบ ในการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตโดยการเจาะแก่นของคอนกรีต (Core Test) จะยึดมาตรฐานตาม ASTM C 42/C 42M – 03 “Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete” โดยมีข้อควรปฎิบัติดังนี้

ตัวอย่างที่จะนำมาทดสอบ

  • โครงสร้างคอนกรีตที่จะทำการเจาะต้องมีความแข็งแรงที่เพียงพอ โดยทั่วไปควรมีอายุอย่างน้อย 14 วัน
  • ทำการเจาะก้อนตัวอย่างน้อย 3 ตัวอย่างจากบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ
  • ก้อนตัวอย่างที่จะนำไปทดสอบกำลังอัดได้นั้นจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 95 มม. และมีอัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) ระหว่าง 1.00 – 2.00 โดยจะต้องมีค่าปรับแก้กำลังอัดที่ทดสอบได้กรณีที่ L/D มีค่าต่ำกว่า 1.75 ดังนี้

 

สภาพตัวอย่างที่ทดสอบ

  • ACI 318-99 กำหนดไว้ว่า โครงสร้างคอนกรีตมีสภาพแห้งการใช้งานจริง จะต้องผึ่งก้อนตัวอย่างให้แห้งเป็นเวลา 7 วันก่อนการทดสอบ และ ทดสอบในสภาพแห้ง

แต่ถ้าโครงสร้างคอนกรีต เป็นโครงสร้างที่มีส่วนสัมผัสกับความชื้น ในการทดสอบจะต้องนำก้อนตัวอย่างแช่น้ำอย่างน้อย 40 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการทดสอบและให้ทดสอบทันทีที่นำก้อนตัวอย่างขึ้นจากน้ำ โดยระหว่างที่อยู่ในกระบวนการทดสอบต้องทำให้ตัวอย่างอยู่ในสภาพชื้น

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคอนกรีตที่เจาะมาทดสอบ

ตาม ACI 318-99 ระบุว่าโครงสร้างคอนกรีตที่มีกำลังอัดผ่านเกณฑ์ก็ต่อเมื่อค่ากำลังอัดจากก้อนตัวอยางมีค่าดังนี้

  1.  กำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนจะต้องได้ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังอัดรับรอง
  2. ค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อนจะต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 75% ของกำลังอัดรับรอง

 

Comments

comments